Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako vybaviť

Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Potrebné doklady:

- list vlastníctva nie starší ako tri mesiace, prípadne súhlas vlastníka bytu, rodinného domu s osvedčením podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov

- platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa

Potvrdenie o trvalom pobyte

- platný občiansky preukaz

Prvý občiansky preukaz

- rodný list dieťaťa

Rybársky lístok

- platný občiansky preukaz

- žiadateľ zaplatí do pokladne OcÚ Horné Otrokovce správny poplatok - ročný rybársky lístok 6,50 €

Pridelenie súpisného čísla

- žiadosť o pridelenie súpisného čísla

- kolaudačné rozhodnutie

- list vlastníctva

- geometrický plán

Osvedčenie listín

- originál listiny, alebo jej osvedčený odpis alebo  úradne osvedčená kópia

- platný občiansky preukaz, pas alebo povolenie na pobyt cudzinca

- správny poplatok - 1 strana 2,00 €

Overenie podpisu

- platný občiansky preukaz, pas alebo povolenie na pobyt cudzinca

- vyžaduje sa prítomnosť fyzickej osoby, ktorej podpis je osvedčovaný

- správny poplatok - 1 podpis 2,00 €

Žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov

- platný občiansky preukaz alebo pas

- kolková známka v hodnote 3,- €

- vyžaduje sa prítomnosť fyzickej osoby, ktorej sa žiadosť týka

- správny poplatok - 1,50 €