Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Demografia

Demografia obce Horné Otrokovce

 

    Prvé písomné podklady o obyvateľstve obce pochádzajú z roku 1715, kedy obci patrili vinice, 10 poddanských a 5 želiarskych domácností. V roku 1753 to bolo 45 rodín, r. 1786 – 61 domov a 267 obyvateľov, r. 1828 – 46 domov a 321 obyvaateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

    Za posledné obdovie od roku 1991 je vo vývoji osídlenia priaznivá tendencia stáleho rastu obyvateľstva obce. V roku 1991 mala obec 853 obyvateľov, r. 1993 – 849, r. 2003 – 875 obyvateľov. V posledných troch rokoch sa stav obyvateľstva osciluje okolo tejto úrovne.

 

Tabuľka: Veková štruktúra obyvateľstva v obci Horné Otrokovce  v r.  2007 – 2011

Ukazovateľ

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

         
 

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Počet obyvateľov v pred-produktívom veku (0-14)

134

15,1

131

14,64

123

13,82

115

13,02

115

13,42

Počet obyv. v produkívnomveku  (15- 54) muži

315

35,5

314

35,08

315

35,39

315

35,67

328

38,27

Počet obyv. v produkívnomveku (15-54) ženy

238

26,8

236

26.36

232

26,07

229

25,94

290

33,83

Poč. obyv. poproduktívnom veku (55+60+)

201

22,6

214

23,91

220

24,72

224

25,37

124

14,47

Počet obyvateľovspolu

888

100

895

100

890

100

883

100

857

100

Z toho muži

465

52,4

465

51,96

461

51,79

458

51,86

438

51,10

Z toho ženy

423

47,6

430

48,044

429

48,21

425

48,14

419

48,9

V tabuľke môžeme vidieť, že vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva je degresívny. V posledných troch sledovaných rokoch je charakteristický pokles podielu obyvateľstva predproduktívneho veku spôsobený predovšetkých nízkou natalitou – počtom živo narodených detí. Negatívne sa vyvíja aj štruktúra obyvateľstva  sústavným rastom počtu obyvateľov poproduktívneho veku.image08

Graf  1 Veková štruktúra obyvateľstva Horné Otrokovce v rokoch 2007-2011

 

 

V grafe je prezentovaná veková štruktúru obyvateľstva, ktorý presne zobrazuje počet obyvateľov v predproduktívnom veku, produktívnom veku a poproduktívnom veku. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku je vo všetkých rokoch skoro identický. Počet obyvateľov v produktívnom veku bol v roku 2007 62,3 % , v roku 2008 61,44 % a v roku 2009 sa podstatne znížil na 50,79 %. V nasledujúcom roku sa začal vyvíjať pozitívne a veľmi priaznivý počet dosiahol v roku 2011 72,10 %. Počet obyvateľov v poproduktívnom veku sa mierne zvyšoval a v roku 2011 klesol na 14,47 %.

image10

Graf: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov v % v obci Horné Otrokovce v roku 2011

 

 

 

    Tento graf znázorňuje vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva v obci Horné Otrokovce v roku 2011. Najväčšie zastúpenie má úplné stredné odborné vzdelanie 28,47% z celkového počtu obyvateľov, nasleduje úplne stredné učňovské a paradoxom je aj veľký počet obyvateľov bez vzdelania a to 17,26 %.

 

Tabuľka:  Rozdelenie obyvateľov obce Horné Otrokovce podľa národnosti v absolútnych hodnotách v roku 2011

NÁRODNOSŤ

SPOLU

Slovenská

853

Česká

1

Ruská

2

Ukrajinská

1

SPOLU:

857

 

    Tabuľka znázorňuje rozdelenie obyvateľov obce Horné Otrokovce podľa národností. Počet obyvateľov bol v roku 2011 857, z toho slovenskej národnosti je 853 obyvateľov. Českej národnosti je 1 obyvateľ, ruskej národnosti sú 2 a tiež je tu zastúpený 1 Ukrajinec.