Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Horné Otrokovce

VK ZŠ s MŠ Horné Otrokovce 2017.doc (401408)

 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce

 

- sa konala 6. 8. 2013 na Obecnom úrade v Horných Otrokovciach.

- do výberového konania sa prihlásili 2 uchádzači:

   Ing. Eva Kmeťová – ekonómka, hl. kontrolór obcí Pastuchov a Jalšové

   PaedDr. Zdenka Magulicová – štátny zamestnanec, hl. kontrolór obce Tepličky.

 

Poslanci ObZ po riadnej voľbe zvolili do funkcie hlavného kontrolóra uznesením č. 31/7/2013 Ing. Evu Kmeťovú.

 

Znenie uznesenia:

Uznesenie č. 31/7/2013

Obecné zastupiteľstvo

v o l í

v zmysle § 18a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Horné Otrokovce Ing. Evu Kmeťovú.

Deň nástupu do funkcie určuje na 7.8.2013.

 

 

 

 

 

 

 


výberové konanie na HK.doc (38400)