Referendum

Referendum 2015

7.2.2015

Výsledky hlasovania v referende

Referendum 2015 - výsledky hlasovania.pdf (344694)