Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce Horné Otrokovce na roky 2019 - 2021
 
Rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Hlohovec 2018-2027
 
Uznesenia zo zasadnutia ObZ dňa 20.9.2018
 
 
Program zasadnutia ObZ dňa 20.9.2018
 
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Hlohovec na obdobie 2018-2027
 
Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 04.07.2018
 
 
Verejná vyhláška - Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Hlohovec na obdobie rokov 2018-2027
 
 
Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať dňa 4.7.2018
 
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - stavba "TA Horné Otrokovce, VNK, TS a NNK
vyvesené dňa: 13.6.2018
zvesené dňa: 28.6.2018
 
Uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.6.2018
 
 
Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať dňa 12.6.2018
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.poplrok 2018
 
 
Návrh záverečného účtu obce Horné Otrokovce za rok 2017
 
 
Návrh Komunitného plánu obce Horné Otrokovce, určeného na pripomienkovanie
 

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať 7.5.2018

Pozvánka ObZ 7 5 2018.doc (35840)

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - stavba "TA Horné Otrokovce, VNK, TS a NNK

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania, TA Horné Otrokovce.pdf (314401)

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie OÚ Trnava, odbor opravných prostriedkov, vodná stavba "SO 02 Vodovod a SO 03 Kanalizácia" v rámci stavby IBV - 5 rodinných domov a technické vybavenie v Horných Otrokovciach

Verejná vyhláška, rozhodnutie OÚ Trnava, odbor opravných prostriedkov.pdf (1442346)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 8.2.2018

Pozvánka ObZ 8 2 2018.doc (35840)

 

Verejná vyhláška - oznámenie miesta uloženia písomnosti, L.G.RAJ, s.r.o. Horné Otrokovce č.246

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.pdf (229738)

 

Verejná vyhláška - predloženie odvolania proti rozhodnutiu č. OÚ-HC-OSŽP-2017/000617-008 odvolaciemu orgánu a upovedomenie účastníkov konania

Predloženie odvolania proti rozhodnutiu č. OÚHCOSŽP2017000617008 odvolaciemu orgánu a upovedomenie účastníkov konania.pdf (418,9 kB)

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, súp.č. 243

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.pdf (1650938)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 14.12.2017

uznesenia 14 12 2017.pdf (239915)

 

Obec Horné Otrokovce oznamuje občanom, že v dňoch od 27.12.2017 do 29.12.2017, medzi sviatkami, bude obecný úrad zatvorený.

 

VZN č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN_DCOM_elektronická komunikácia obce.doc (37376)

 

Dodatok č.1 k VZN č.39/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN č. 392015.pdf (698787)

 

Verejná vyhláška - Upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania

Upovedomenie účastníkov konania, verejná vyhláška.pdf (527425)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 14.12.2017

Pozvánka ObZ 14 12 2017.doc (36352)

 

Návrh VZN č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 
 
Návrh dodatku č.1 k VZN č.39/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Návrh rozpočtu obce Horné Otrokovce na roky 2018-2020, skutočné čerpanie v rokoch 2015,2016,
schválený rozpočet a očakávaná skutočnosť na rok 2017.
 
 
 
Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 14.11.2017

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 14.11.2017

Pozvánka ObZ 14 11 2017.doc (35840)

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby

Rozhodnutie vodná stavba - Verejná vyhláška.pdf (2669228)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 10.10.2017

uznesenia 10 10 2017.docx (19341)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2017

Pozvánka ObZ 10 10 2017.doc (35840)

 

Uznesenia ObZ zo zasadnutia konaného dňa 5.9.2017

uznesenia 05 09 2017.docx (21315)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať dňa 5.9.2017

Pozvánka ObZ 05 09 2017.doc (35840)

 

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Hlohovec

Protokol - lesný celok Hlohovec.pdf (1973722)

 

Verejná vyhláška - Výzva/oznámenie o vstupe

Verejná vyhláška - výzva, oznámenie o vstupe.pdf (252511)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ 13 06 2017

uznesenia 13 06 2017.docx (17878)

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať 13.6.2017

Pozvánka ObZ 13 06 2017.doc (35840)

 

Verejná vyhláška - Lesný celok Hlohovec

Verejná vyhláška - Lesný celok Hlohovec.pdf (855836)


N á v r h  p l á n u  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017

Plán KČ 02217.doc (41,5 kB)Návrh záverečného účtu
 
 

Verejná vyhláška - TA Horné Otrokovce

Verejná vyhláška - TA Horné Otrokovce.pdf (354652)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ 02 05 2017

uznesenia 02052017.docx (15054)

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať 2.5.2017

Pozvánka ObZ 02 05 2017.doc (35840)

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, súp.č. 243

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, súp.č.243.pdf (1318569)

 

Oznam o užívaní poľovného revíru Ostrá hora Jalšové - Lesy SR

Oznam o užívaní poľovného revíru Jalšové - Lesy SR.pdf (468417)

 

Oznámenie o dobroveľnej dražbe

Oznámenie o dobroveľnej dražbe.pdf (1427333)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ dňa 7.2.2017

uznesenia 07022017.docx (16125)

 

Verejná vyhláška Lesy SR Banská Bystrica, vyvesená dňa 6.2.2017

Verejná vyhláška Lesy SR.pdf (357480)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 7.2.2017

Pozvánka ObZ 07 02 2017.doc (36352)

 

dodatok 2 k VZN 1-2015.docx (15019)

 

Dodatok 2 k VZN 32-2012.doc (28672)

Dodatok 3 k VZN 24-2009.doc (32256)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 1.12.2016

uznesenia 1122016.docx (19039)


Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať 1.12.2016
Pozvánka ObZ 01 12 2016.doc (36352)


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2014
 
 

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019, skutočnosť r.2014, 2015, rozpočet na rok 2016 a očakávaná skutočnosť r. 2016

rozpočet 2017-2019 a 2014,2015,2016.xlsx (72446)

 

Oznámenie výsledku prerokovania petície

Oznámenie o výsledku prerokovania petície.pdf (238921)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ

Uznesenia 19 10 2016.docx (17752)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ 19 10 2016

Pozvánka ObZ 19 10 2016.doc (34816)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ 13 09 2016

Uznesenia 13 09 2016.docx (15486)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ 13 09 2016

Pozvánka ObZ 13 09 2016.doc (33792)

 

Zámer na prenájom obecného majetku - nebytové priestory, s výzvou na predloženie ponúk

Zámer na prenájom obecného majtetku - nebytové priestory, s výzvou na predloženie ponúk.pdf (371196)

 

Rozhodnutie o určení územne ucelenej časti lesov za Lesný celok Hlohovec

Rozhodnutie o určení Lesného celku Hlohovec.pdf (1121184)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 14.6.2016

uznesenia 14 06 2016.doc (36864)

 

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Otrokovce, vyvesené dňa 15.6.2016

VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.rtf (991365)

VZN 2-2016 - 2 časť o nakladaní s komunálnymi odpadmi.docx (623378)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať dňa 14.6.2016

Pozvánka ObZ 14 06 2016.doc (34304)

 

Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Otrokovce, vyvesené dňa 30.05.2016

VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi - zverejnená verzia.rtf (735615)

VZN 2-2016 - 2 časť o nakladaní s komunálnymi odpadmi - zverejnená verzia.rtf.docx (626690)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jozef Gogola

Trvalý pobyt - zrušenie Oznámenie - Gogola.doc (25600)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 27.5.2016

uznesenia 27 05 2016.doc (40448)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať 27.5.2016

Pozvánka ObZ 27 05 2016.doc (34816)


Návrh záverečného účtu za rok 2015
 
 

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 31.3.2016

uznesenia 31 03 2016.doc (37888)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 31.3.2016

Pozvánka ObZ 31 03 2016.doc (34816)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 20.01.2016

uznesenia 20 01 2016.doc (38912)

 

Návrh VZN č.40/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

VZN 402016 zápis ZŠ.doc (32768)

 

Pozvánka ObZ 20 1 2016.doc (33792)

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  - životné prostredie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 1.pdf (134666)

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - životné prostredie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.pdf (134945)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 14.12.2015

uznesenia 14122015.docx (17442)

 

Dodatok č. 2 k VZN č.24/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školského zariadenia

dodatok č. 2 k VZN č. 242009.pdf (115522)

 

VZN č.39/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 392015 o miestnych daniach a poplatku...pdf (200822)

 

Návrh rozpočtu obce Horné Otrokovce na roky 2016-2018,

skutočné plnenie r.2013, r.2014, schválený rozpočet a očakávaná skutočnosť r.2015.


rozpočet 2016-2018 a 2013,2014,2015.xlsx-návrh.xlsx (73153)

 

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 392015 o miestnych daniach a poplatku.doc (169984)

 

uznesenie 01 10 2015.doc (45568)

Pozvánka ObZ 01 10 2015.doc (35328)

 

Oznam o doručení zásielky - M. Zápražný

Oznam o uložení zásielky Zápražný M..pdf (341685)

 

uznesenie 13 08 2015.doc (38912)

 

Zber elektronického odpadu 4.8.2015

Zber elektronického odpadu.jpg (230634)

 

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Západoslovenská distribučná.jpg (194726)

 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu "Doplnenie verejného osvetlenia obce"

Stavebné povolenie na stavbu Doplnenie verejného osvetlenia obce, verejná vyhláška.pdf (1079237)

 

uznesenie 18 06 2015.doc (44032)

Pozvánka ObZ 18062015.doc (33792)

 

VZN č 38-2015.docx (15755)

Návrh záverečného účtu za rok 2014

záverečný účet obce za rok 2014.pdf (390966)

Hodnotiacia správa k programového rozpočtu za rok 2014

Hodnotiacia správa za rok 2014.pdf (478193)

 

Verejná vyhláška - prerušenie konania vo veci povolenia stavby "Doplnenie verejného osvetlenia obce"

Verejná vyhláška -doplnenie verejného osvetlenia obce, prerušenie konania.pdf (391227)

 

uznesenie 22 05 2015.doc (36864)

pozvánka ObZ 22052015.doc (31232)

 

slovenska-sporitelna-vop-podnikatel.pdf (289549)

slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf (458885)

sadzobnik-oc.pdf (680899)

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania "Doplnenie verejného osvetlenia obce"
Verejná vyhláška - doplnenie verejného osvetlenia obce.pdf (313264)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - A.Ondrušíková a M. Jakubík
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Anne Ondrušíkovej a Matejovi Jakubíkovi.pdf (162799)


 
 

Sem môžete vložiť nový alebo pretiahnuť existujúci obsah.

Pre nápovedu ako začať Kliknite sem
 
 
 

 

 
 

Sem môžete vložiť nový alebo pretiahnuť existujúci obsah.

Pre nápovedu ako začať Kliknite sem

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia ObZ

uznesenia24022015.doc (29184)

 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obz

Pozvánka ObZ 24022015.doc (30 kB)

 

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti, Patrik Bednárik

Verejná vyhláška - Patrik Bednárik 1.pdf (250917)

 

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti, Patrik Bednárik

Verejná vyhláška - Patrik Bednárik.docx (187130)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ zo dňa 19.1.2015

uznesenia 19 01 2015.doc (40448)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 19.1.2015

Pozvánka ObZ 2112015.doc (32256)

 

Návrh VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

VZN 1-2015 zápis ZŠ.doc (36352)

 

uznesenia ustanovujúce ObZ.doc (54784)

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva

Pozvánka ustanovujúce zasadnutie 2014.doc (33280)

 

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Horné Otrokovce

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej úč.závierky.pdf (371652)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 11.11.2014

Uznesenia 11112014.doc (31232)

 

Návrh VZN č. 37/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

navrh_vzn_37-2014_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_ko_a_dso.doc (169472)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 11.11.2014

Pozvánka ObZ 11112014.doc (31232)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 14.10.2014

Uznesenia 14102014.doc (31744)

 

Návrh rozpočtu obce Horné Otrokovce na roky 2015 až 2017

rozpočet 2015-2017 a 2012,201,2014.xlsx (74329)

 

Pozvánka ObZ 14102014.doc (32768)

 

Uznesenia 26082014.doc (24064)

Pozvánka ObZ 2682014.doc (31232)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Počet obyvateľov obce Horné Otrokovce k 31.7.2014.pdf (178619)

 

Uznesenia 17062014.doc (32256)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 17. júna 2014

Pozvánka ObZ 17062014.doc (31744)

Záverečný účet obce za rok 2013

záverečný účet obce za rok 2013.doc (314368)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.4.2014

Uznesenia 15042014.doc (28672)

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Horné Otrokovce

Výberové konanie - riaditeľ ZŚ s MŠ Horné Otrokovce.pdf (388205)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať 15.4.2014

Pozvánka na ObZ.pdf (210854)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Pavel Ondrejka

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Pavel Ondrejka.pdf (158525)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ, ktoré sa konalo 18.2.2014

Uznesenia 18022014.doc (25088)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ, ktoré sa bude konať 18.2.2014

Pozvánka ObZ 1422014.doc (31232)

 

VZN 36-2014 zápis detí do ZŠ.doc (30208)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 21.1.2014

Uznesenia 2112014.doc (23552)

 

Zasadnutie ObZ bude 21.1.2014

Pozvánka ObZ 2112014.doc (31232)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 10.12.2013

Uznesenia 10122013.doc (44544)

 

Dodatok č. 1 k VZN o prevádzke miestnej kanalizácie

Dodatok 1 k VZN 32-2012.doc (24064)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ dňa 22.10.2013

Uznesenia 22102013.doc (37376)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2013

Pozvánka ObZ 22102013.doc (32768)

 

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti, Marián Zápražný

verejná vyhláška - Zápražný.jpg.pdf (242847)

 

Uznesenie ObZ zo zasadnutia 4.10.2013

Uznesenia 4102013.doc (27136)

 

Mimoriadne zasadnutie ObZ sa bude konať v piatok dňa 4. októbra 2013 v Kultúrnom dome.

Pozvánka ObZ 4102013.doc (31744)

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu rodinného domu -Miroslav Rojka a manž.

verejná vyhláška.pdf (1913835)

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcia MK Rybník"
verejná vyhláška MK Rybník.pdf (1628470)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpešenstva požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf (391972)

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí staveb.konania "Rekonštrukcia MK Rybník"

verejná vyhláška.doc (465408)

Uznesenia zo zasadnutia ObZ 27.8.2013

Uznesenia 27082013.doc (31744)

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 27.8.2013

Pozvánka ObZ 23082013.doc (36864)

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 18.7.2013

Uznesenia 1872013.doc (31744)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 18.7.2013

Pozvánka ObZ 18072013.doc (31232)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 20.6.2013

Uznesenia 2062013.doc (29184)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 20.6.2013

Pozvánka ObZ 20062013.doc (31232)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 16.4.2013.

Uznesenia 1642013.doc (29,5 kB)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 16.4.2013

Pozvánka ObZ 16042013.doc (30,5 kB)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 12.2.2013

Uznesenia 1222013.doc (21,5 kB)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ konaného dňa 8. februára 2013

Pozvánka ObZ 08022013.doc (30,5 kB)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ konaného dňa 24.1.2013

Uznesenia 2412013.doc (21 kB)

 

Návrh VZN o zápise dieťaťa do ZŠ

VZN zápis detí ZŠ 2013.doc (31,5 kB)

 

Návrh VZN o podmienkach predaja a služieb na trhových miestach

Návrh Trhový poriadok.doc (57 kB)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ zo dňa 11.12.2012

uznesenia 11122012.doc (28,5 kB)

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 24/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školských zariadení na území obce Horné Otrokovce

Dodatok 1 k VZN 24-2009.doc (35,5 kB)

 

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN o miestnych daniach a poplatku...pdf (355,1 kB)

 

Pozvánka ObZ 11122012.doc (32,5 kB)

 

Rozpočtové pravidlá obce Horné Otrokovce

Rozpočtové pravidlá obce Horné Otrokovce.doc (232 kB)

 

Návrh programového rozpočtu na r. 2013-2015

programový rozpočet na zverejnenie.xls (186 kB)

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie KSU

Verejná vyhláška - rozhodnutie.pdf (1,4 MB)

 

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku...doc (149 kB)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ dňa 16.10.2012

uznesenia 16102012.doc (27 kB)

 

Poznávka na zasadnutie ObZ

Pozvánka ObZ 16102012.doc (30,5 kB)

 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby rodinného domu- Rojka

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby rodinného domu.pdf (654,7 kB)

 

Uznesenia zo zasadnutia ObZ dňa 28.8.2012

uznesenia 28082012.doc (31 kB)

 

Pozvánka na zasadnutie ObZ

Pozvánka ObZ 28082012.doc (30,5 kB)

 

NÁVRH VZN O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

návrh VZN o podnikateľskej činnosti 332012.doc (67,5 kB)

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A PREROKOVÁVANIE PETÍCIE OBČANOV!!!

Pozvánka ObZ 19062012.doc (32 kB)

 

Verejná vyhláška, dodatočné stavebné povolenie Gajdošík

verejná vyhláška, dodatočné stavebné povolenie Gajdošík.pdf (913,8 kB)

 

Verejná vyhláška, stavebné povolenie - Matúš Beňo

Verejná vyhláška, stavebné povolenie Matúš Beňo.pdf (897,5 kB)

 

Verejná vyhláška - rodinný dom Gajdošík

Verejná vyhláška - Gajdošík.pdf (409,1 kB)

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí staveb. konania, Matúš Beňo

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí staveb.konania, Beňo.pdf (396,4 kB)

 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Výstavba chodníka

Verejná vyhláška, stavebné povolenie, výstavba chodníka.pdf (971,6 kB)

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Dolné Otrokovce prívod vody

Verejná vyhláška -rozhodnutie D.O. prívod vody.pdf (773,8 kB)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mariana Zápražná a Marián Zápražný

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Marián Zápražný.pdf (154,1 kB)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Mariana Zápražná.pdf (155,8 kB)

 

Verejná vyhláška - výstavba chodníka

Verejná vyhláška - výstavba chodníka.pdf (371,7 kB)

 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe.pdf (1,3 MB)

 

Verejná vyhláška - rodinný dom Matúš Beňo

Verejná vyhláška -rodinný dom.pdf (709 kB)

 

Návrh VZN č.32/2012, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Horné Otrokovce

VZN kanalizácia.pdf (366,7 kB)

 

Verejná vyhláška - Dolné Otrokovce prívod vody

Verejná vyhláška - Dolné Otrokovce prívod vody.pdf (558,3 kB)

 

VZN č. 31/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach a poplatkoch.pdf (326 kB)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľuboš Babač

Trvalý pobyt - zrušenie Oznámenie 566.pdf (156 kB)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Juraj Nemec

Trvalý pobyt - zrušenie Oznámenie.pdf (155,3 kB)

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie, povolenie zmeny vodnej stavby

Verejná vyhláška.pdf 

 

Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia - úprava po 1.1.2011.doc (395,5 kB)

 

Návrh VZN č. 31/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN o miestnych daniach a poplatkoch.docx (52,4 kB)

 

Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa

Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa.docx (18,2 kB)

 

Vyhlásenie výzvy na voľby členov rady školy

Výzva na voľby členov rady školy.docx (13,4 kB)

 

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2007, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Návrh: Dodatok 1 k VZN 7-2007.doc (26 kB)

 

VZN č. 30/2011 o nájme bytu - schválené znenie po pripomienkovom konaní

VZN 30-2011 o nájme bytu.doc (35 kB)

 

Dodatok č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ - schválené znenie po pripomienkovom konaní

Dodatok 2 k VZN 12-2008.doc (22 kB)

 

 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 12/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ

Návrh: Dodatok 2 k VZN 12-2008.doc (20,5 kB)

Návrh VZN č. 30/2011 o nájme bytu

VZN 30-2011 o nájme bytu.doc (34,5 kB)

 

VZN č. 29/2011 o prevádzkovaní pohrebiska

VZN 29-2011 o prevádzkovaní pohrebiska.doc (67,5 kB)

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie - povolenie na užívanie časti vodnej stavby - Horné Otrokovce-kanalizácia

verejná vyhláška - rozhodnutie - kanalizácia-.docx (612,1 kB)

 

VZN č. 26/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu územného plánu obce Horné Otrokovce

 VZN 26-2011.doc (22,5 kB)Pozvánka ObZ 24022015.doc (30720)uznesenie 01 10 2015.doc (45568)