Všeobecne záväzné nariadenia /VZN/

 

VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN_DCOM_elektronická komunikácia obce.pdf (684124)

 

Dodatok č.1 k VZN č.39/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN č. 392015.pdf (698787)

 

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Otrokovce

VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.rtf (991365)

VZN 2-2016 - 2 časť o nakladaní s komunálnymi odpadmi.docx (623378)

 

Dodatok č. 2 k VZN č.24/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školského zariadenia

dodatok č. 2 k VZN č. 242009.pdf (115522)

 

VZN č.39/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 392015 o miestnych daniach a poplatku...pdf (200822)

 

VZN č. 37/2014 zo dňa 6.11.2014

VZN 372014 o miestnych daniach a poplatku.doc (169472)

 

VZN č. 36/2014 zo dňa 3.1.2014

           VZN 36-2014 zápis detí do ZŠ.doc (29,5 kB)

 

VZN č. 35/2013 zo dňa 9.1.2013

       VZN zápis detí ZŠ 2013.pdf (185,1 kB)

 

VZN č. 36/2012 zo dňa 19.12.2012

       VZN trhový poriadok.pdf (213,6 kB)

 

VZN č. 34/2012 zo dňa 21.11.2012

      VZN. o miestnych daniach a poplatku č.342012.pdf (363851)

 

VZN č. 33/2012 zo dňa 16.10.2012

      VZN č 33-2012 o podnikateľskej činnosti.pdf (355,7 kB)

 

VZN č. 32/2012 zo dňa 14.02.2012

       VZN odvádzanie odpadových vôd verej.kanalizáciou.pdf (367,5 kB)

VZN č. 31/2011  zo dňa 13.12.2011 

   VZN o miestnych daniach a poplatkoch.pdf (326 kB)

VZN č.30/2011 zo dňa 12.07.2011

      VZN 30-2011 o nájme bytu.pdf (144,2 kB)

VZN č.29/2011 zo dňa 10.06.2011

      VZN 29-2011 o prevádzkovaní pohrebiska.doc (67,5 kB)

VZN č. 27/2011 zo dňa 08.02.2011

       VZN 27-2011 návrh územného plánu obce.pdf (233,8 kB)

VZN č. 26/2011 zo dňa 11.01.2011 

        VZN zápis detí do ZŠ.doc (31 kB)

VZN č. 23/2009 zo dňa 15.12.2009

       VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc (787 kB)

VZN č.22/2009 zo dňa 15.12.2009

        VZN o miestnych daniach.doc (1,2 MB)

VZN č.21/2009 zo dňa 15.12.2009

        VZN o dani z nehnuteľností.doc (75 kB)

VZN č.18/2008 zo dňa 11.12.2008

       VZN o dani za jadrové zariadenia.doc (497 kB)

VZN č.16/2009 zo dňa 15.08.2009

      VZN o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby.doc (907 kB)

VZN č. 13/2008 zo dňa 11.12.2008

      VZN o spôsobe poskytovania dotácií PO a FO podnikateľom.doc (960 kB)

VZN č.12/2008 zo dňa 26.08.2008

      VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠK a v ŠJ.doc (767,5 kB)

VZN č.11/2008 zo dňa 26.08.2008

      VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.doc (291,5 kB)

VZN č.10/2008 zo dňa 07.10.2008

      VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v obci.doc (975,5 kB)

VZN č.7/2007 zo dňa 04.09.2007

     VZN o podmienkach držania psov.doc (854,5 kB)

VZN č.6/2006 zo dňa 10.10.2006

     VZN o prevádzkovaní pohrebiska.doc (89 kB)

VZN č.5/2005 zo dňa13.12.2005

     VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.doc (689,5 kB)