Samospráva

Úloha samosprávy
Obec Horné Otrokovce bola zriadená na základe uznesenia Vlády SR v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec je samostatným právnym subjektom. Obec je samostatným právnym subjektom, ktorý vykonáva samosprávne funkcie na úrovni najnižšieho stupňa samosprávy. Kompetencie samosprávy v súlade s platnou legislatívou sú orientované predovšetkým do oblasti rozvoja obce a do hospodárenia s obecným majetkom a s disponibilnými finančnými prostriedkami v súlade s platnou legislatívou. Obec hospodári so svojim majetkom v intenciách zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedenej legislatívy hospodári obec podľa rozpočtu schváleného obecným zastupiteľstvom, ktorý v príslušnom rozpočtovom roku špecifikuje príjmy obce a štruktúru potrebných výdavkov. Obecné zastupiteľstvo taktiež kontroluje hospodárenie s disponibilnými zdrojmi obce a schvaľuje výsledky hospodárenia.
Cieľom samosprávy obce je vytvoriť podmienky a predpoklady pre stabilný a udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj obce, ktorý prispeje ku kvalitnému a dôstojnému životu svojich obyvateľov.