Obec Horné Otrokovce
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR konaných 5.3.2016 v HORNÝCH OTROKOVCIACH

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 747

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 470  -  62,92 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 467

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0

Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 455

 

Výsledky hlasovania:

1.Strana TIP: 1

2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS): 0

3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA): 41

4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník: 0

5. ŠANCA: 0

6. SME RODINA - Boris Kollár: 25

7. Strana zelených Slovenska: 4

8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO: 1

9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia: 0

10. VZDOR - strana práce: 0

11. MOST - HÍD: 7

12. Slovenská národná strana: 62

13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia: 0

14. Komunistická strana Slovenska: 7

15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana: 0

16. SMER - sociálna demokracia: 231

17. Kresťanskodemokratické hnutie: 3

18. Slovenská občianska koalícia: 0

19. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko: 34

20. #SIEŤ: 10

21. Strana maďarskej komunity: 0

22. PRIAMA DEMOKRACIA: 0

23. Sloboda a Solidarita: 29

 

Voľby do NR SR - 5.3.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len voľby) sa uskutočnia dňa 05.03.2016. Pre vykonanie volieb na území obce  Horné Otrokovce bola vytvorená Okrsková volebná komisia , ktorá bude vo volebný deň dohliadať na priebeh volieb.

Okrsková volebná komisia je vytvorená z členov delegovaných jednotlivými politickými stranami, ktoré kandidujú do volieb.

Volebnou miestnosťou pre vykonanie volieb je sála kultúrneho domu. Voliť sa bude v sobotu, 5.marca 2016 od 7,00 hod. – do 22,00 hod.

O tom , či je občan zapísaný v zozname voličov sa môže občan – volič presvedčiť nahliadnutím

do stáleho zoznamu voličov , ktorý sa nachádza v kancelárii Obecného úradu.

Ak sa občan zo závažných zdravotných dôvodov nebude môcť v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti môže buď písomne, ústne alebo cez rodinného príslušníka požiadať okrskovú volebnú komisiu o voľbu do prenosnej volebnej schránky.

Ak občan sa v deň volieb nebude zdržiavať na území obce a bude chcieť voliť, požiada Obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu , ktorý mu umožní voľbu v ktoromkoľvek okrsku na území Slovenskej republiky.

O vydanie hlasovacie preukazu občan žiada písomne alebo ústne priamo na Obecnom úrade v termíne do 04.marca 2016 do 14,00 hod.

Akékoľvek ďalšie informácie ohľadom volieb Vám radi zodpovieme na Obecnom úrade v Horných Otrokovciach.

Informácia pre voliča

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

     Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

     Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

     V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

     Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

     Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen volebnej komisie.

     Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec / okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

     Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

 

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: starostka@horneotrokovce.eu