Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

INFLAČNÁ DOTÁCIA V SUME 100 EUR

Dátum: 30.06.2022
Autor: Obec Otrokovce
INFLAČNÁ DOTÁCIA V SUME 100 EUR

INFLAČNÁ DOTÁCIA V SUME 100 EUR

 

Dňa 01. 06. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č.

160/2022 Z. z. [1], ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie").

 

  Nariadenie reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií, a to poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia").  V zmysle nariadenia bude poskytnutá jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur, ktorá bude slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

 

Oprávnený žiadateľ:

 

  Oprávnený žiadateľ na poskytnutie inflačnej dotácie je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a:

 

  • ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o

výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad") podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022;

 

  • za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné

zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie);

 

  • ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v

máji 2022:

 

  o    nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného

starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,

 

  o    nie je poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného

výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia,

 

  o    nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo

závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Žiadosť o inflačnú dotáciu:

 

  Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022. Na žiadosť podanú po 31. auguste 2022 sa neprihliada.

 

  Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom v takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

 

  V prípade podávania žiadosti o inflačnú dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak je relevantná).

 

S pozdravom

 

Mgr. Anna Janíčková

 

Vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny

 

  Piešťany | Krajinská cesta 13 | 921 01  | Slovenská republika

 

  Pracovisko Hlohovec | Jarmočná 3 | 920 01

 

  Tel.: +421 033/2442 501

 

anna.janickova@upsvr.gov.sk| ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPiešťany > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPiešťany [2]

INFLAČNÁ DOTÁCIA V SUME 100 EUR

 

Dňa 01. 06. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č.

160/2022 Z. z. [1], ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie").

 

  Nariadenie reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií, a to poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia").  V zmysle nariadenia bude poskytnutá jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur, ktorá bude slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

 

Oprávnený žiadateľ:

 

  Oprávnený žiadateľ na poskytnutie inflačnej dotácie je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a:

 

  • ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o

výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad") podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022;

 

  • za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné

zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie);

 

  • ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v

máji 2022:

 

  o    nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného

starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,

 

  o    nie je poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného

výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia,

 

  o    nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo

závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Žiadosť o inflačnú dotáciu:

 

  Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022. Na žiadosť podanú po 31. auguste 2022 sa neprihliada.

 

  Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom v takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

 

  V prípade podávania žiadosti o inflačnú dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak je relevantná).

 

S pozdravom

 

Mgr. Anna Janíčková

 

Vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny

 

  Piešťany | Krajinská cesta 13 | 921 01  | Slovenská republika

 

  Pracovisko Hlohovec | Jarmočná 3 | 920 01

 

  Tel.: +421 033/2442 501

 

anna.janickova@upsvr.gov.sk| ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPiešťany > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPiešťany [2]

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.