Výberové konanie na dodávateľa prác

02.09.2013 12:04

Dňa 03.09.2013 o 11:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" k verejnej súťaži "Rekonštrukcia miestnej komunikácie RYBNÍK" v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 158/2013 zo dňa 14.08.2013 pod č. 14114 - WYP.   V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné.